DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Nabízíme zpracování dokumentace PO dle platné legislativy v následujícím rozsahu:

 • Začlenění do kategorií
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace
 • PPS
 • Požární řády
 • Evakuační plány
 • Školení PO
 • DZP
 • Požární kniha

Začlenění do kategorií činností dle požárního nebezpečí

Základním krokem pro vytvoření systému organizace požární ochrany na konkrétním pracovišti či ve společnosti je začlenění všech provozovaných činností do příslušné kategorie podle míry požárního nebezpečí (podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru).

Dle začlenění do kategorií se odvíjí rozsah povinností zaměstnavatele stanovený zákonem o požární ochraně, včetně povinnosti zpracovávat příslušnou dokumentaci požární ochrany. Povinnosti na úseku požární ochrany jsou tedy odlišné podle toho, jaké činnosti jsou konkrétním provozovatelem vykonávány.

Dle míry požárního nebezpečí (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) se provozované činnosti člení do tří kategorií:

 • Bez zvýšeného požárního nebezpečí.
 • Se zvýšeným požárním nebezpečím.
 • S vysokým požárním nebezpečím.

Posouzení požárního nebezpečí

Posouzení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků.

Určení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku,

Návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (dle § 30 vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci) upravuje vytvoření organizačního systému PO, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností.

Požární poplachové směrnice

Vymezují činnosti osob při vzniku požáru.

Požární poplachové směrnice obsahují:

 • Postup osoby, která zpozoruje požár.
 • Způsob vyhlášení požárního poplachu.
 • Způsob a místo ohlášení požáru.
 • Telefonní čísla tísňového volání.
 • Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

Požární řády

Požární řády upravují základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (tzn. činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Požární řády obsahují:

 • Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti.
 • Požárně technické charakteristiky látek potřebné ke stanovení preventivních opatření a nejvýše přípustné množství těchto látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti.
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti.
 • Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti.
 • Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest.
 • Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

Přílohou požárního řádu

 • Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky.
 • Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek.
 • Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsahují:

 • Určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena.
 • Jmenný seznam členů preventivní požární hlídky.
 • Stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky.
 • Potřebné vybavení k provedení prvotního zásahu.

Evakuační plány

Požární evakuační plány upravují postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů.

Požární evakuační plány obsahují:

 • Určení osoby, která bude řídit evakuaci.
 • Místo, ze kterého bude evakuace řízena.
 • Určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna.
 • Určení cest a způsobu evakuace.
 • Určení místa, kde se evakuované osoby, zvířata, materiál budou soustřeďovat.
 • Způsob zajištění první pomoci postiženým osobám.
 • Grafické znázornění směru únikových cest.

Školení požární ochrany

Provádíme všechny druhy školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany.

Druh školení Lhůty školení
Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Při nástupu do funkce, 1x za 3 roky
Školení ostatních zaměstnanců  o požární ochraně Při nástupu do zaměstnání, při každé změně pracoviště, 1x za 2 roky
Školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době Před zahájením jejich činnosti, 1x za rok
Odborná příprava preventistů požární ochrany Před zahájením jejich činnosti, 1x za rok
Odborná příprava zaměstnanců zařazených  do preventivních požárních hlídek Před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, 1x za rok

Dokumentace o zdolávání požárů

Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Dokumentace se od 8. měsíce 2017 zpracovává v nové formě, která je uzpůsobena aktuální legislativě.

Požární kniha

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech, týkajících se požární ochrany:

 • O provedených preventivních požárních prohlídkách.
 • O provedeném školení požární ochrany.
 • O všech vzniklých požárech.
 • O uskutečnění cvičného požárního poplachu.
 • O kontrole dokumentace požární ochrany.
 • O kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení.