HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ

Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost při plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných předpisů, v následujícím rozsahu:

Pitná voda – hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontrol pitné vody, podmínky dodávky pitné vody, povinnosti zaměstnavatele:

 • Ohlašovací povinnost.
 • Rozbory vody, zhodnocení výsledků laboratorní analýzy, nápravná opatření.
 • Registrace PIVO.
 • Studny – provozní deník, sanitace atd.
 • Zpracování Provozního řádu zásobování vodou.

Provozovny služeb péče o tělo (činnosti epidemiologicky závažné)

 • Kadeřnictví
 • Pedikúra
 • Manikúra
 • Solária
 • Kosmetika
 • Rekondiční a regenerační služby
 • Porušení integrity kůže – tetování, piercing atd.

Zpracování žádosti o vydání stanoviska k předmětné činnosti.
Zpracování technické zprávy k projektové dokumentaci.
Zpracování provozního řádu provozovny.
Zpracování sanitačního řádu.
Zpracování doporučeného obsahu lékárničky.

Koupaliště přírodní a umělá, sauny

Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny je povinen zajistit, aby koupající se fyzické osoby nebyly vystaveny zdravotním rizikům plynoucím ze znečištění vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování, dále povinen zajistit, aby voda ke koupání, sprchování nebo ochlazování vyhovovala hygienickým limitům mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů, povinen monitorovat jakost vody ke koupání nebo sprchování zajištěním laboratorní kontroly ukazatelů znečištění.

V rámci splnění těchto zákonných povinností zajistíme:
Odběr vzorků vody, laboratorní kontrolu a zhodnocení výsledků u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře vydaného podle vodního zákona nebo u držitele autorizace.

Vypracujeme provozní řád, předložíme ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, zastoupíme u kontroly státních orgánů.

Ubytovací služby

Zpracujeme provozní řád ubytovacích služeb.

Prádelna

Zpracujeme provozní řád prádelny.
Vypracujeme Pravidla NCHLS, žádost o schválení.
Zpracujeme dezinfekční plán, úklidový řád.

Pohřebnictví

Provozování pohřební služby, povinnosti provozovatele.
Řád pro provozování pohřební služby
Krematorium – zřízení, provozování, řád krematoria, evidence a ostatní povinnosti.