KOORDINÁTOR

Zadavatel stavby je povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s ohledem na druh a velikost stavby, s ohledem na náročnost koordinace opatření k zajištění BOZP.
Činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi vykonáváme prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

Přípravná fáze stavby

 • Zpracuje plán podle druhu a velikosti stavby.
 • V dostatečném časovém předstihu předá plán zadavateli stavby.
 • Předá informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích bez zbytečného odkladu projektantovi, zhotoviteli, popřípadě jiné osobě.

Realizace stavby

 • Bez zbytečného odkladu informuje všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
 • Upozorňuje zhotovitele na nedostatky v BOZP, nedodržení plánu.
 • Vyžaduje sjednání nápravy.
 • Poskytuje součinnost dalším odborně způsobilým osobám.
 • Provádí další činnosti stanovené právním předpisem.

Zajistíme zákonnou dokumentaci BOZP ke stavbě:

 • Zpracování plánu BOZP.
 • Vyhodnocení stavebních rizik.
 • Deník koordinátora BOZP.
 • Zápisy z kontrolních dnů koordinátora BOZP.
 • Přehled kontrolních dnů BOZP.
 • Urgenční listy pro zadavatele.
 • Evidence závad.
 • Evidence odstranění závad.