PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZDRAVÍ

Práce a pracovní prostředí ovlivňují zdravotní stav jednotlivce i celé populace. Vyhovující pracovní prostředí, komplexní péče o fyzickou a duševní pohodu je bezesporu klíčem ke zdraví, vysoké produktivitě, silné motivaci a kladnému vztahu k práci.

Prevence, zdravý životní styl a podpora zdraví je nedílnou součástí firemní kultury!

Ochrana zdraví představuje souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek, zabránění šíření infekčních onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací (nemoci z povolání).

Naopak ohrožení zdraví v pracovněprávním vztahu představuje stav, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí, míra zátěže rizikovými faktory pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko.

Soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k předcházení rizikům, vyhodnocení rizik a přijímání opatření k omezení jejich působení na pracovišti je zákonnou povinností všech zaměstnavatelů.

Soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k předcházení rizikům, vyhodnocení rizik a přijímání opatření k omezení jejich působení na pracovišti je zákonnou povinností všech zaměstnavatelů.

Konzultace, poradenství a zastupování při kontrolách státních orgánů zajišťujeme prostřednictvím osob odborně způsobilých v prevenci rizik a odborných pracovníků pro danou problematiku.