KATEGORIZACE PRACÍ

Zaměstnavatel je povinen podle § 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařadit práce, které jsou vykonávány na jeho pracovištích (podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců) do čtyř kategorií.

Zaměstnavatel je současně povinen předložit údaje rozhodné pro zařazení prací do kategorií (údaje o výsledcích sledování zátěže organismu, protokoly o měření rizikových faktorů pracovních podmínek).
Žádost o zařazení prací do kategorií předkládá zaměstnavatel do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první.

Zpracujeme žádost včetně OZNÁMENÍ nebo ROZHODNUTÍ o zařazení prací do kategorií dle platné legislativy, zaktualizujeme stávající kategorizaci prací pro všechny Vaše pracovní pozice.

Co můžeme na tomto úseku nabídnout?

Komplexní službu od identifikace rizikových faktorů, přes akreditovaná či autorizovaná měření jednotlivých rizikových faktorů pracovních podmínek až ke konečné účasti při předávání žádosti a rozhodných údajů orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) a zastupování při kontrole.

  • Identifikaci rizik možného ohrožení a poškození zdraví z práce z hlediska působení fyzikálních, chemických a fyziologicko-psychologických faktorů v návaznosti na příslušná ustanovení zákoníku práce a ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
  • Akreditovaná měření škodlivin pracovního prostředí a ovzduší (hluk, prach, vibrace, chemické látky, mikroklima, pracovní poloha, zraková zátěž, celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, tepelná zátěž atd.) pro stanovení míry expozice, vyhodnocení výsledků měření.
  • Zpracování kategorizace prací včetně účasti na jejím projednání s orgány státního dozoru.
  • Zastupování při kontrole orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) u zaměstnavatele.
  • Periodická akreditovaná i autorizovaná měření škodlivin pracovního prostředí a pracovního ovzduší vyplývající z kategorizace prací, zhodnocení výsledků měření.
  • Posouzení všech změn podmínek výkonu práce, které mají vliv na její zařazení do kategorie druhé rizikové, třetí nebo čtvrté – žádost pro nové Rozhodnutí.
  • Spolupráce s poskytovatelem pracovnělékařské péče (smluvní lékař).
  • Zavedení systému evidence rizikových prací.
  • Stanovení a zavedení bezpečnostních přestávek, kontrolu dokumentace.

Službu zajišťujeme prostřednictvím odborných pracovníků zabývajících se pracovním prostředím a hygienou práce, dále prostřednictvím specialistů z akreditovaných a autorizovaných laboratoří pro měření faktorů pracovního prostředí.