ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytujeme širokou spolupráci a poradenství v souvislosti s platnou legislativou, zejména:

dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, dle vyhlášky č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Kontrola hlášení infekčních onemocnění.
Kontrola hlášení nemocničních nákaz.
Lékařské prohlídky u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné – požadavky, pokyny.
Hygienické požadavky na úklid prostor.

Zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (manipulace s prádlem, vybavení prádelny, podmínky praní prádla, dekontaminace, odpadové hospodářství, dezinfekční plán).

Mechanická očista, dezinfekce (fyzikální, chemická, fyzikálně-chemická), kontrola dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce, sterilizace (postupy, příprava, způsoby sterilizace, obaly, skladování a transport, expirace sterilního materiálu, dokumentace – odpovědná osoba, sterilizační deník, monitoring cyklu, archivace).

Eliminace rizik ve zdravotnictví a ústavech sociální péče zdravotní způsobilost, školení zaměstnanců, OOPP, prevence a pracovní postupy, bezpečné postupy při používání a likvidaci ostrých předmětů, postupy při nakládání s nebezpečnými odpady, očkování zaměstnanců, práce s biologickými činiteli.

Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče.

Řešíme problematiku při nakládání s odpady ze zdravotnictví a ostatních jim podobných zařízení.

Zpracujeme:

Provozní řád pro stomatologická zařízení včetně žádosti o schválení.
Provozní řád pro ambulantní zdravotnická zařízení včetně žádosti o schválení.
Provozní řád pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb včetně žádosti o schválení.

V rámci spolupráce zastoupíme při kontrolách státních dozorových orgánů. Nabízíme spolupráci prostřednictvím odborných pracovníků.