AZBEST, BIOLOGIČTÍ ČINITELÉ

Zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví prvotní používání biologických činitelů skupin 2 až 4 (dle NV č. 361/2007 Sb., v platném znění), změny ve výkonu této práce, a dále takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu.

Azbestem se rozumí vláknité silikáty:
Aktinolit CAS77536-66-4
Amosit CAS12172-73-5
Antofylit CAS 77536-67-5
Chrysotil CAS12001-28-4
Krokydolit CAS12001-28-
Tremolit CAS 77536-68-6

Sledovaným znakem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 5 mm, průměru menším než 3 mm a poměru délky k průměru větším než 3 : 1 v pracovním ovzduší.

Zaměstnavatel je povinen podat hlášení v souvislosti s odstraňováním staveb nebo jiných zařízení obsahujících azbest nejméně 30 dnů před zahájením této práce, a dále vždy při změně pracovních podmínek, které mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují.
Jedná-li se o práci s ojedinělou či krátkodobou expozicí azbestu, povinnost zaměstnavatele podat hlášení odpadá.
Zajistíme za Vás všechny náležitosti hlášení včetně projednání opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s používáním biologických činitelů skupin 2 až 4, zajistíme za Vás všechny náležitosti hlášení prací s azbestem i opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Poskytneme poradenství v oblasti zajišťování bližších hygienických požadavků na pracoviště a pracovní postupy, školení zaměstnanců.

Službu zajišťujeme prostřednictvím odborných pracovníků zabývajících se pracovním prostředím a hygienou práce.