Ekologie

Odpadové hospodářství a obaly

 • Poradenství a audity pro oblast odpadů a obalů.
 • Nastavení systému nakládání s odpady, způsobu třídění a označování nádob s odpady.
 • Zpracování dokumentace (vzory štítků, identifikačních listů nebezpečných odpadů, průběžné evidence odpadů).
 • Zpracování pravidelného ročního hlášení do ISPOP (roční hlášení o produkci a nakládání s odpady) v termínu a formátu daném legislativou.
 • Zpracování ročního výkazu o odpadech v termínu a formátu daném Českým statistickým úřadem.

Ochrana ovzduší

 • Poradenství a audity pro oblast ochrany ovzduší.
 • Zpracování žádosti o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje včetně provozního řádu v případě instalace nového zdroje.
 • Zpracování dokumentace (vzory provozní evidence vyjmenovaných stacionárních zdrojů, aktualizace provozních řádů).
 • Zpracování pravidelného ročního hlášení do ISPOP (souhrnná provozní evidence, výpočet poplatku) v termínu a formátu daném legislativou.

Ochrana vod

 • Poradenství a audity pro oblast ochrany ovzduší.
 • Zpracování havarijního plánu pro případ úniku látek závadných vodám.
 • Zpracování dokumentace (provozní řády lapolů, skladů).
 • Zpracování pravidelného ročního hlášení do ISPOP (poplatkové hlášení za odběr podzemní vody, poplatkové hlášení za zdroj znečišťování) v termínu a formátu daném legislativou.

Prevence závažných havárií, hodnocení rizika ekologické újmy

 • Poradenství a audity pro oblast prevence závažných havárií a hodnocení rizika ekologické újmy.
 • Zpracování protokolu o nezařazení objektu.
 • Zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy.

Skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

 • Poradenství a audity pro oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Zpracování písemných pravidel pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
 • Školení osob pracujících s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
 • Zpracování dokumentace (provozní řády).