HYGIENA VÝŽIVY, HACCP

Nabízíme poradenskou a konzultační činnost při plnění povinností stanovených zejména zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále při dodržování povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin, při dodržování dalších zvláštních právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, v následujícím rozsahu:

Provozování stravovacích služeb, výroba potravin – hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.

Potravinářské provozy – dozorová činnost v restauračních zařízeních (restaurace, hotely, penziony, bistra, pivnice, kavárny, cukrárny atd.), ve výdejnách jídel, u stánkového prodeje atd.

Nabízíme komplexní spolupráci při výrobě potravin – výroba pečiva, cukrářská výroba, výroba masa a uzenin, lahůdkářská výroba atd.

Zpracujeme dokumentaci HACCP – dokumentaci zásad správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách, tzv. systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), stanovíme a proškolíme tým HACCP.

Dále provádíme:

Školení hygienického minima.

Zpracování Provozních řádů k předmětné činnosti.

Zpracování Sanitačních řádů k předmětné činnosti.

Zpracování Pravidel NCHLS (nebezpečné chemické látky a směsi).

Alergeny v potravinách.

Zpracujeme doporučený obsah lékárničky.

Řešíme problematiku odpadů v potravinářství – zajistíme značení, řádné třídění, smluvní likvidaci, průběžnou evidenci, souhrnnou evidenci.

Provádíme posouzení projektové dokumentace pro nové výrobní objekty, rekonstrukce staveb, změny staveb před dokončením, změny užívání staveb atd.

Zpracujeme technické zprávy k projektové dokumentaci, zpracování žádosti ke stanovisku.

Nabízené činnosti zajišťujeme prostřednictvím odborných pracovníků zabývajících se pracovním prostředím a hygienou výživy, osob odborně způsobilých v prevenci rizik.