HODNOCENÍ RIZIK

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat a hodnotit rizika, přijímat opatření k jejich odstranění.

Citace dle ust. § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:
„Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům“.
„Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejích působení tak, aby zdraví a život zaměstnanců nebyl ohrožen“.

Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik odborně způsobilým zaměstnancem nebo pomocí jiné odborně způsobilé osoby (externisty).

Legislativou není striktně určena metoda stanovení rizik – naše společnost provádí hodnocení pomoci bodování.

Rizika identifikovaná naší metodou zapracováváme přímo do předpisů MPBP (místní provozní bezpečnostní předpisy) a prokazatelně seznamujeme zaměstnance s těmito předpisy.
Provádíme nejen vyhledávání a analýzu rizik, ale současně podáváme i návrhy na jejich odstranění či minimalizaci, pravidelně rizika přehodnucejeme.