HYGIENA PRÁCE, PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Nabízíme poradenskou a konzultační činnost při plnění povinností stanovených zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na jednotlivá ustanovení nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, a dalšími platnými právními předpisy, v následujícím rozsahu:

Posuzování projektových dokumentací – nové výrobní objekty, rekonstrukce staveb, změny staveb před dokončením, změny užívání staveb.

Hodnocení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí – větrání pracoviště, osvětlení, vytápění, světlá výška prostor určených pro práci, objemový prostor, rozměry podlahové plochy, rozměry pracovní roviny a pracovního místa, prostory pro práci ve zdravotnickém a veterinárním zařízení, požadavky na zásobování vodou, sanitární a pomocná zařízení, malování a úklid pracoviště.

Soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k předcházení rizikům.

Hodnocení rizik, vyhodnocování rizik a přijímání opatření k omezení jejich působení na pracovišti.

Posuzování rizikových faktorů pracovních podmínek, jejich členění, zjišťování a hodnocení, minimální opatření k ochraně zdraví při práci, způsob organizace práce a pracovní postupy, hygienické limity a jejich zjišťování a hodnocení, hodnocení zdravotního rizika, minimální opatření k ochraně zdraví před účinky nadměrné expozice:

Zátěž teplem - třída práce, dlouhodobě a krátkodobě přípustná zátěž teplem, dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, metabolické teplo, stereoteplota, energetický výdej, nevenkovní pracoviště s neudržovanou teplotou - uzavřené pracoviště, nevenkovní pracoviště s udržovanou teplotou, klimatizované pracoviště.

Zátěž chladem – operativní a výsledná teplota, korigovaná teplota vzduchu, délka pracovní doby, manipulace s materiály, práce na venkovním pracovišti, vstupy na pracoviště, OOP.P

Režim práce, bezpečnostní přestávky, ztráta tekutin, organizace práce, ochranné nápoje

Ochranné nápoje – podmínky pro poskytování ochranných nápojů, druhy ochranných nápojů, certifikáty

Chemické faktory, chemické látky /směsi klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, prach, hluk, vibrace – hygienické limity, hodnocení, zdravotní rizika, nadměrné expozice, informace k ochraně zdraví, požadavky na pracovní postupy

Celková fyzická zátěž – posuzování dle energetické náročnosti práce pomocí hodnot energetického výdeje (netto) a srdeční frekvence, hygienické limity, manipulace s břemeny

Lokální svalová zátěž – hygienické limity pro vynakládané svalové síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin vzhledem ke statické a dynamické složce práce pro průměrnou osmihodinovou směnu

Pracovní poloha – hodnocení zdravotních rizik, organizace práce a pracovní postupy, hodnocení poloh jednotlivých částí těla podle úhlů

Psychická zátěž – práce spojená s monotonií, ve vnuceném pracovním tempu, v třísměnném nebo nepřetržitém provozu, práce pouze v noci – zjišťování zdroje vzniku atd.

Zraková zátěž – trvalá práce spojená s náročností na rozlišení detailů, na zvláštní světelné podmínky, používání zvětšovacích přístrojů, práce se zobrazovacími jednotkami atd., bezpečnostní přestávky

Práce s biologickými činiteli – mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické reakce nebo toxické projevy v živém organismu. Zhodnotíme míru rizika infekce, začleníme do skupin, stanovíme nezbytná opatřeních k ochraně zdraví.

Hluk na pracovišti – řešíme problematiku hluku na všech pracovištích, poskytujeme odborné konzultace v otázkách ustáleného a proměnného hluku, impulsního hluku, vysokofrekvenčního hluku, ultrazvuku, infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku. Zajistíme akreditovaná měření, zhodnocení výsledků měření, nápravná opatření, organizaci práce atd.

Hluk v chráněných vnitřních prostorech staveb, chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru – nabízíme kompletní poradenství, akreditovaná měření, odborné konzultace, nápravná opatření.

Poradenství a spolupráce v oblasti ochrany zdraví před neionizujícím zářením, hodnocení expozice, opatření k ochraně zdraví zaměstnance při práci, minimálního rozsahu informací, technická dokumentace při zacházení s lasery, bezpečnostní značky.

Konzultace a spolupráci zajišťujeme prostřednictvím odborných pracovníků zabývajících se problematikou hygieny práce a pracovním prostředím, osob odborně způsobilých v prevenci rizik.